KÖŞE YAZILARI

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ

Köşe Yazıları

ALİ HAN KIRLI

DİKKAT İZAHA DAVET EDİLEBİLİRSİNİZ!

BARIŞ ERDOĞAN

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM SEVGİLİ BODRUM’ LULAR

OSMAN CAVİT İYİGÜN

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM VE SEVGİ TOHUMU

Basında Bugün Vergi Boyutu

İş İlanları

 

 

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ

Özelge, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 413. Maddesi uyarınca , mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüştür.

Vergi Usul Kanununun 369 uncu maddesinde, yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları vergi cezası kesilmeyecek hallerden biri olarak sayılmış, 413 üncü maddesinde de alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmeyeceği belirtilmiştir.

16/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan özelge sistemi ile mükellefe kısa zamanda doğru ve net cevap vermek, muhatabın teke indirilmesi, başvuruların ve cevapların bir standarda kavuşturulması, internetten yayın yoluyla şeffaflık sağlamak, mükellefin uyum maliyetini azaltmak, idarenin iş yükünü hafifletmek, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu yazım da Gelir İdaresi Başkanlığının  internet sayfasında bulunan  Özelge sisteminden mesleğimizi ilgili özelgelerden bir kaçının özetini sizlerle paylaşmak istedim.

Ayrıca böyle bir çalışmanın bir başlangıç olmasını diliyorum.Gerek özelgeler , gerekse verilen  yargı kararlarından özelliği olduğuna inandıklarınızın odamız internet sitesi aracılığıyla paylaşılmasının mesleki bakışımızı güçlendireceğini  düşünüyorum.

Bu yönde çalışma yapacak arkadaşlarıma emekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. 

Serbest meslek erbabının işyerinde çalıştırdığı annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocuğuna ödediği ücretler ile sigorta primlerini gider olarak indirip indiremeyeceği  hakkında:

( 27.04.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.42-11 sayılı özelge )

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (2) numaralı bendinde de; hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderlerinin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre; serbest meslek erbabının annesi, babası, kardeşi ile eş ve çocuklarına hizmet akdine dayalı olarak yapılan ve Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkündür. Ancak söz konusu ücret ödemelerinin serbest meslek erbabı tarafından icra edilen mesleki faaliyetin idame ettirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olması gerektiği tabiidir. Mesleki faaliyetin icra edilmesi ile ilgisi olmayan veya gerçek bir hizmet akdine dayanmayan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Sosyal güvenlik primleri işveren payının ise, fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

Mükelleflerce kullanılmakta olan, ancak abonesi başka kişiler adına kayıtlı olan elektrik giderinin doğrudan ödevlilerin faaliyette bulundukları işyerlerine ilişkin olduğunun tevsiki halinde bunların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  ( 16/07/2003 tarih ve  B.07.0.GEL.0.42/4204-257/30799 sayılı özelge )
 

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68"inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler açıklanmış olup, aynı maddenin 2 inci bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücretleri, meslek, ilan, ve reklam vergileri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3'ücü maddesinde "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır." denilmiş, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, mükelleflerce kullanılmakta olan, ancak abonesi başka kişiler adına kayıtlı olan  elektrik giderinin doğrudan ödevlilerin faaliyette bulundukları işyerlerine ilişkin olduğunun tevsiki halinde bunların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri karşılamak üzere kullandığı krediye ait faizin gider yazılması hk.

( 12.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2/1661-45 sayılı özelge)

İlgide kayıtlı dilekçenizde; mali müşavir olarak çalışmakta olduğunuzu belirterek, işyerinizin genel giderlerini ve çalıştırdığınız personelin ücretlerini ödemek üzere kullandığınız krediye ilişkin ödemiş olduğunuz faizin gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda bilgi istemektesiniz.

Aynı Kanunun ‘Mesleki Giderler' başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, çalıştırdığınız işçilerin ücretleri ve işyerinizin genel giderlerini karşılamak üzere kullandığınız banka kredisine ilişkin olarak ödemiş olduğunuz faizin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilerek mesleki kazancınızın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkündür.

Ancak, söz konusu kredinin şahsi harcamalarınız için de kullanılması durumunda, buna ilişkin faizin gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.

Serbest Meslek Erbabının Geçmiş Yıllara Ait Bağkur ve Topluluk Sigortası Primlerini Hangi Yılda İndirim Konusu Yapılabileceği hk.
 

( 08.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.21.15.01-GV-2012/74-5 sayılı özelge )

Aynı Kanunun "Mesleki giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, 1 numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, 8 numaralı bendinde serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci maddesi hükmüne dayanarak hasılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan Kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de, bu kimselerin de Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmelerinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Öte yandan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  "Primlerin Ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinde; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik (Bağ-Kur-topluluk sigortası) primleri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği yılda indirim konusu yapılacak olup, söz konusu primlerin geç ödenmesi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca ödenen gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ödenen gecikme zammı niteliğinde olduğundan, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca tarafınızca ödenen primlerin, beyan edilen mesleki kazancın yetersiz olması veya zarar beyan edilmesi halinde müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir.

Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının mesleki kazıncın tespitinde indirm konusu yapılıp yapılamacağı hk.

( 14.09.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.61.15.01-105[606-57-2012]-103 sayılı özelge)

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek duruşmalarda giyilmesi zorunlu olan etek, ceket, kumaş pantolon, döpiyes v.b. için yapmış olduğunuz dış giyim harcamalarınızı serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

"Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri."

              27 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası),  hükümleri yer almaktadır.

            Bu itibarla, mesleğinizin icrası sırasında kullanılması zorunlu olan giysiler için yapılan harcamaların (mesleki faaliyetinizle mütenasip olması şartıyla) kazancınızın tespitinde elde edilen hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, mesleğinizin icrası için kullanılması zorunlu olmayan  giysiler için yapılan harcamaların indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.